Eesti

LatvijasĀ šŸ‡±šŸ‡», TurcijasĀ šŸ‡¹šŸ‡·Ā un Sv. daļiņas. MaartenĀ šŸ‡øšŸ‡½Ā piedalÄ«jās Erasmus+ KA1 jaunieÅ”u apmaiņā ā€²ā€² Dodies dabai draudzÄ«gi kopienai kas norisinājās ST. MAARTEN, KARIBU SALAS, NÄ«derlande, 12.03.-21.03.2021.

šŸ“Ā DalÄ«bniekiem bija lieliska iespēja mācÄ«ties un strādāt kopā ar citiem daudzpusējā apmaiņā starp videi draudzÄ«gu jaunieÅ”u grupām, izmantojot neformālas darba metodes, lai veicinātu jaunieÅ”u izpratni par vides jautājumiem un ilgtspējÄ«gas dzÄ«ves nozÄ«mi:Ā https://www.facebook.com/100000341149279/posts/4181743901846940/?d=n

šŸŒæĀ Vides jautājumi Å”odien kļuvuÅ”i aktuāli dažādos kontekstos – tie iestrādāti dažādās politikas pamatnostādnēs, korporatÄ«vajā pārvaldÄ«bā un attÄ«stÄ«bas koncepcijās, cilvēku ikdienas paradumos un citur. Lai gan zaļais dzÄ«vesveids mÅ«sdienās kļuvis par modernu tendenci dažādu iedzÄ«votāju grupu vidÅ«, daudzi vides aspekti mÅ«sdienu sabiedrÄ«bā ir diezgan neskaidri un cilvēkiem reti ir nojausma, cik ļoti tie ietekmē vidi – transports, pārstrāde, patēriņŔ utt. Pastāv daudz veidu, kā mazināt Ŕīs sekas un saglabāt dabu. Cilvēkiem par viņiem ir jāapzinās un kaut kas jādara ar to. Pirmais solis ir sākt ar sevi, kam seko informācijas nodoÅ”ana apkārtējiem.
JaunieÅ”u apmaiņā mēģinājām risināt virkni vides jautājumu, piemēram, atkritumu apsaimniekoÅ”ana, transportlÄ«dzekļu, dažādu enerÄ£ijas avotu salÄ«dzināŔana, atkritumu daudzuma samazināŔana un ilgtspējÄ«gas pilsētplānoÅ”anas un attÄ«stÄ«bas veicināŔana.

šŸŽÆĀ Projekta mērÄ·is ir veicināt jaunieÅ”u izpratni par ilgtspējÄ«gu dzÄ«vi un vides aizsardzÄ«bu.
Lai sasniegtu mÅ«su projekta mērÄ·i, uzstādām Ŕādus mērÄ·us:
šŸ”øĀ apmainÄ«ties ar idejām un paraugpraksi par cilvēku darbÄ«bas ietekmes uz vidi samazināŔanu;
šŸ”øĀ informācijas, zināŔanu un labākās prakses apmaiņa par vides aizsardzÄ«bas veidiem;
šŸ”øĀ veicināt jaunieÅ”u izpratni par ilgtspējÄ«ga dzÄ«vesveida nozÄ«mi;
šŸ”øĀ jaunieÅ”u iniciatÄ«vas veicināŔana;
šŸ”øĀ Erasmus+ programmas popularizÄ“Å”ana.

šŸ™šŸ»Ā Ar Å”o projektu vēlamies sniegt ieguldÄ«jumu plaisas mazināŔanā starp dažādām Eiropas valstÄ«m, apmainoties ar praktiskām idejām un Ä«stenojot tās citās valstÄ«s. Vēlamies, lai dalÄ«bnieki saudzē vidi un ievēro ilgtspējÄ«gas dzÄ«ves principus. Turklāt mēs domājam, ka Å”is projekts var veicināt Eiropas Komisijas stratēģisko ilgtermiņa vÄ«ziju Eiropai, lai lÄ«dz 2050 gadam virzÄ«tu pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, jo plānojam veicināt ilgtspējÄ«gu dzÄ«vesveidu dalÄ«bnieku un citu ieinteresēto personu vidÅ«.

ā˜€ļøĀ DalÄ«bniekiem ir interese par dabas, vides un ilgtspējas tēmām.
Tie ir studenti jeb NEET ‘ s, kuri ir gatavi dalÄ«ties pieredzē un apgÅ«t jaunas prasmes.

ā˜˜ļøĀ Projekta dalÄ«bnieki sniedza ieguldÄ«jumu aktivitātes kvalitātes uzlaboÅ”anā, izmantojot savu pieredzi, prasmes, iemaņas un viedokli, kā arÄ« iepazÄ«stināja citus dalÄ«bniekus ar situāciju savās valstÄ«s un dalÄ«jās savās zināŔanās par vides jautājumiem un ilgtspējÄ«gu attÄ«stÄ«bu, lai nodroÅ”inātu veiksmÄ«gu labāko apmaiņu prakses, kas varētu turpmāk uzlabot vides situāciju vismaz vietējā lÄ«menÄ« iesaistÄ«tajās valstÄ«s.

Organizācijai ir Ŕādi mērÄ·i:

šŸ“ŒĀ stiprināt attiecÄ«bas starp NÄ«derlandi un citām ES valstÄ«m ar NÄ«derlandes aizjÅ«ras reÄ£ioniem un kopienām;
šŸ“ŒĀ pateicoties projektiem un apmaiņām, kuru mērÄ·is ir konsolidēt kultÅ«ras, ekonomiskās, sociālās attiecÄ«bas, pat tās, kas saistÄ«tas ar vidi;
šŸ“ŒĀ sekmēt un izveidot divpusēju apmaiņu starp Metropolitan Holandes un aizjÅ«ras teritorijām, veicot brÄ«vprātÄ«go darbu, Ä«stenojot un uzturot iestāžu attiecÄ«bas, kas kā pamatā ir holandieÅ”u valdÄ«bu un nevalstisko jomu kopÄ«gā patrimoÄ«na;
šŸ“ŒĀ starpkultÅ«ru dialoga un starptautiskās draudzÄ«bas veicināŔana, izmantojot tematiskus seminārus;
šŸ“ŒĀ aizjÅ«ras patrimonijas veicināŔana NÄ«derlandē un otrādi.

šŸ‡øšŸ‡½Ā Mēs aktivizējamies aizjÅ«ras teritorijās, jo uzskatām, ka Eiropas gara un pilsonÄ«bas veicināŔana Å”ajās teritorijās ir ļoti svarÄ«ga NÄ«derlandes un Eiropas SavienÄ«bas labklājÄ«bai.

#ErasmusPlusĀ #YouthExchangeĀ #LatviaĀ #TurkeyĀ #SintMaartenĀ #RigaĀ #DiyarbakirĀ #GoNatureFriendlyForCommunity

#DiyarbakırƇevreVeKalkınmaDerneğiĀ #RASIOPerspektivaĀ #SXMĀ #TheStMaartenYouthCouncilAssociation

NVO RATIO ā€²ā€² PerspektÄ«va ā€²ā€²