Eesti

Liepājā no 11. līdz 21. augustam, 2020 norisinājās jauniešu apmaiņas programma “Youth for Sustainable Actions”, kas pulcēja jauniešus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kam interesē ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistīti jautājumi

Liepājā no 11. līdz 21. augustam, 2020 norisinājās jauniešu apmaiņas programma “Youth for Sustainable Actions”, kas pulcēja jauniešus no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kam interesē ar vidi un ilgtspējīgu attīstību saistīti jautājumi. 🇱🇻

https://www.liepajniekiem.lv/aktiva-zona/baltijas-valstu-jauniesi-iepazistas-ar-liepajas-pieredzi-ilgtspejigas-attistibas-veicinasana/Projekta mērķis bija kreatīvi veicināt jauniešu izpratni par ilgtspējīgu dzīvesveidu, vides saudzēšanu un tās aizsardzību, izmantojot neformālās izglītības metodes.
Pasākuma laikā jaunieši apguva dažādus ar vides aizsardzību saistītus jautājumus un diskutēja par tiem, kā arī iepazinās ar Liepājā esošiem nozīmīgiem vides objektiem (NATURA 2000), Liepājas kopējo ekoloģisko situāciju, dabas daudzveidību un tās aizsardzību, atkritumu apsaimniekošanu, Liepājas rūpniecības ietekmi uz vidi ilgākā laika posmā, jauniešu iesaisti vides aktivitātēs vietējās NVO un citus jautājumus, kā arī piedalījās apkārtnes sakopšanas talkā.Erasmus+ programmas ietvaros Baltijas valstu jaunieši iepazinās ar Liepājas pieredzi ilgtspējīgas attīstības veicināšanā.https://jaunatne.info/lv/balltijas-valstu-jauniesi-iepazinas-ar-liepajas-pieredzi-ilgtspejigas-attistibas-veicinasana/NGO RASIO “Perspektiva”